หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ปีการศึกษา 2555
กิจกรรมบุญคูณลาน 2556
แข่งขันโครงงานคุณธรรม ที่งานศิลปหัตถกรรม ระดับภาค ที่จังหวัดชัยภูมิ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
แข่งขันโครงงานสุขศึกษา งานศิลปหัตถกรรม ที่จังหวัดชัยภูมิ ได้รับรางวัลเหรียญทอง