หน้าหลัก    ข่าวสาระน่ารู้  
รายละเอียดข่าว
 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
      

: ไพทูลย์ วิเชียรเพริศ
: 2563-09-29